درباره ما

             هدف از انتشار این وبلاگ

  1. تشریح  توانایی های صنعت روتومولدینگ (قالبگیری دورانی)  و دامنه امکانات و فرصتهای آن است.
  2. ارائه مطالبی به جهت رفع نیاز های خرد تا کلان مشتریان را در امر ذخیره سازی مایعات
  3. پیشنهاد راهکارهای هوشمندانه در امر ذخیره سازی مایعات در مصارف مختلف ( آب، مواد شیمیایی و ...)
  4. معرفی تجربیات موفق در پلاستونیک